Algemene voorwaarden Implacom BV

Artikel 1 - Algemeen

IMPLACOM houdt zich bezig met het importeren en verkopen van tandheelkundige implantaatsystemen en aanverwante producten, in de breedste zin van het woord.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen ter zake van de producten die door IMPLACOM aan de afnemer worden gedaan. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten, indien door afnemer derden betrokken worden.

Artikel 3 - Levering en Levertijd

 1. Levertijden en leveringstermijnen zijn indicatief en scheppen geen verplichtingen voor IMPLACOM. Voor de gevolgen van overschrijding van de levertijden en leveringstermijnen is IMPLACOM niet aansprakelijk.
 2. Het is IMPLACOM toegestaan de producten in delen aan de afnemer te leveren.
 3. Aflevering geschiedt door aanbieding van de producten aan het postadres of afleveradres van de afnemer. Indien de afnemer de producten alsdan niet in ontvangst kan nemen - om welke reden dan ook -, komen alle kosten voor verder vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de afnemer.
 4. Het risico van verlies, vernietiging van en/of schade aan de producten gaat op het moment van aflevering over op de afnemer.
 5. Alle door IMPLACOM geleverde producten blijven eigendom van IMPLACOM, totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met IMPLACOM gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Artikel 4 - Prijzen en facturatie

 1. De door IMPLACOM gehanteerde prijzen voor de producten zijn immer vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en voorbehouden van typefouten.
 2. Prijzen voor de producten zijn in EURO, en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en eventuele te maken kosten, zoals administratie of orderkosten, vrachtkosten, tenzij anders aangegeven.
 3. De producten worden bij verzending gefactureerd aan de afnemer.

Artikel 5 - Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn zoals vermeld op de factuur zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van IMPLACOM, onverminderd het eventuele recht van cliënt op schadevergoeding ter zake.
 2. De door de afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, ook indien de afnemer vermeldt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldatum is de afnemer de wettelijke handelsrente over het uitstaande bedrag verschuldigd.
 4. Tevens komen in dat geval de buitengerechtelijke kosten van incasso voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van € 100,--.
 5. IMPLACOM behoudt zich het recht voor om afnemer geen nieuwe leveringen te doen, wanneer afnemer in verzuim is, vanwege niet nagekomen betalingsverplichtingen op eerdere leveringen.  
 6. IMPLACOM behoudt zich het recht voor een kostenvoorschot te vragen voor de door haar te verrichten werkzaamheden of aan derden te verlenen opdrachten.
 7. Alle voor IMPLACOM uit de relatie met de cliënt voortvloeiende kosten, daaronder begrepen gemaakte kosten van rechtsbijstand, komen voor rekening van de afnemer.

Artikel 6 - Reclamaties en retourzendingen

 1. De door IMPLACOM te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik bestemd zijn.
 2. De producten dienen bij aflevering door de geadresseerde c.q. afnemer te worden gecontroleerd.
 3. Eventuele reclamaties moeten binnen vijf werkdagen telefonisch dan wel schriftelijk (via e-mail) aan IMPLACOM te worden gemeld.
 4. De afnemer dient na tijdige reclamatie de producten (uitgezonderd producten van humane of dierlijke oorsprong) uiterlijk binnen 7 werkdagen te retourneren met gebruik van het retourformulier onder vermelding van de klacht.
 5. De producten moeten gefrankeerd aan IMPLACOM worden gestuurd en zich in de originele, onbeschadigde en verzegelde verpakking bevinden. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt de reclamatie niet door IMPLACOM aanvaard en aan afnemer geretourneerd (ongefrankeerd).
 6. IMPLACOM zal nieuwe producten leveren voor de gereclameerde producten. 
 7. Retourzendingen van “NIET-GERECLAMEERDE” producten moeten binnen 14 dagen na factuurdatum geretourneerd worden middels het retourformulier en mét opgave van reden.
 8. De producten moeten gefrankeerd aan IMPLACOM worden gestuurd en zich in de originele, onbeschadigde en verzegelde verpakking bevinden. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt de retourzending niet in behandeling genomen en aan afnemer geretourneerd (ongefrankeerd).
 9. Retourneren van producten waarvan de “expiry date” korter is dan 18 maanden worden niet door IMPLACOM teruggenomen.
 10. Om gecontroleerde opslag te kunnen garanderen kunnen producten van humane en dierlijke oorsprong niet worden geretourneerd.
 11. Producten die op speciaal verzoek van afnemer voor afnemer besteld zijn, worden niet retour genomen.
 12. Indien producten volgens genoemde voorwaarden geretourneerd worden, zal creditering tegen 100% van de aankoopprijs plaatsvinden met mindering van orderkosten.
 13. Indien de retourtermijn van 14 dagen is overschreden, maar binnen 30 dagen na factuurdatum is, dan zal creditering tegen 85% van de aankoopprijs plaatsvinden met mindering van orderkosten.
 14. Retourzendingen na 30 dagen na factuurdatum worden niet in behandeling genomen en worden geretourneerd naar afnemer.
 15. De aansprakelijkheid van de zending tijdens transport ligt bij de afzender.

 Artikel 7 - Verplichtingen afnemer

 1. De afnemer zal IMPLACOM onmiddellijk op de hoogte stellen van klachten over of gebreken aan de producten onder vermelding van de batch-/ of lotnummers.
 2. De afnemer zal geen wijzigingen aanbrengen aan de producten.
 3. De producten dienen conform de gebruiksinstructies te worden  toegepast en te worden opgeslagen.

 Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. IMPLACOM aanvaardt, behoudens grove schuld en opzet, geen enkele aansprakelijkheid jegens de afnemer voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aanpsrakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat de afnemer ter zake van de geleverde materialen over de periode van maximaal een half jaar verschuldigd is. 
 3. IMPLACOM zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van niet-nakoming van de in artikel 6 (verplichtingen afnemer) genoemde verplichtingen, of indien de afnemer de producten toepast op een andere wijze dan omschreven in de gebruiksinstructie of voor een andere dan de door IMPLACOM bepaalde toepassingen. Indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens IMPLACOM, zal de afnemer IMPLACOM hiervan vrijwaren.
 4. Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de expiratie datum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de afnemer en/of door derden wanneer de afnemer of derden aan het product  wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen.
 5. IMPLACOM is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 9 - Wijzigingen

Wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst tussen partijen hebben uitsluitend werking indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen IMPLACOM en afnemer is Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag (CISG).
 2. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Zutphen.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 is IMPLACOM bevoegd eventuele geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer.

 IMPLACOM BV, Paleisweg 5, 3886 LC  Garderen; Rev.25-11-2019